In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- "Vintage Gitaar": Rene Meulmeester, gitaarspecialist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11065696;
-"Afnemer": de (potentiële) afnemer van producten en/of diensten van Rene Meulmeester, gitaarspecialist.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Rene Meulmeester, gitaarspecialist, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Rene Meulmeester, gitaarspecialist uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Rene Meulmeester, gitaarspecialist is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Rene Meulmeester, gitaarspecialist zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Rene Meulmeester, gitaarspecialist is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Rene Meulmeester, gitaarspecialist behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Rene Meulmeester, gitaarspecialist het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Rene Meulmeester, gitaarspecialist genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Rene Meulmeester, gitaarspecialist bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
2. Overschrijding van de door Rene Meulmeester, gitaarspecialist opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Rene Meulmeester, gitaarspecialist de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Rene Meulmeester, gitaarspecialist op schadevergoeding onverlet.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Afnemer een e-mail of brief aan Rene Meulmeester, gitaarspecialist  te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de Afnemer geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Rene Meulmeester, gitaarspecialist zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Rene Meulmeester, gitaarspecialist de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Rene Meulmeester, gitaarspecialist daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Rene Meulmeester, gitaarspecialist geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Rene Meulmeester, gitaarspecialist kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Rene Meulmeester, gitaarspecialist naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Rene Meulmeester, gitaarspecialist op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Rene Meulmeester, gitaarspecialist ter kennis gekomen omstandigheden Rene Meulmeester, gitaarspecialist goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Rene Meulmeester, gitaarspecialist de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Rene Meulmeester, gitaarspecialist bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Rene Meulmeester, gitaarspecialist schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de Afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de Afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Rene Meulmeester, gitaarspecialist te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de Afnemer de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Rene Meulmeester, gitaarspecialist te melden. De Afnemer dient het product - na overleg met Rene Meulmeester, gitaarspecialist - te sturen naar een door Rene Meulmeester, gitaarspecialist vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Rene Meulmeester, gitaarspecialist ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Rene Meulmeester, gitaarspecialist deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Rene Meulmeester, gitaarspecialist het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de Afnemer terugbetalen. Rene Meulmeester, gitaarspecialist behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de Afnemer (anders dan die van Rene Meulmeester, gitaarspecialist of de leverancier van het product) is beschadigd.
4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rene Meulmeester, gitaarspecialist schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Rene Meulmeester, gitaarspecialist de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Rene Meulmeester, gitaarspecialist heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Rene Meulmeester, gitaarspecialist niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Rene Meulmeester, gitaarspecialist op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij Rene Meulmeester, gitaarspecialist in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilt. Als de omgeruilde producten eveneens gebreken vertonen, kan de Afnemer de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Rene Meulmeester, gitaarspecialist tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Rene Meulmeester, gitaarspecialist , te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Rene Meulmeester, gitaarspecialist heeft voldaan.
3. Ingeval Rene Meulmeester, gitaarspecialist de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Rene Meulmeester, gitaarspecialist op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 11. Overmacht
1. Indien Rene Meulmeester, gitaarspecialist door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Rene Meulmeester, gitaarspecialist als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. Rene Meulmeester, gitaarspecialist zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 12. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Rene Meulmeester, gitaarspecialist .
2. Indien een klacht gegrond is zal Rene Meulmeester, gitaarspecialist de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Rene Meulmeester, gitaarspecialist en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing

 

Biyang Electronics

René Meulmeester Gitaarspecialist is sinds 2014 officieel distributeur van Biyang en Wangs producten voor Nederland en Belgie.

Wij zijn gevestigd in Gorinchem, Zuid Holland. Bezoek op afspraak.

De online store www.vintagegitaar.nl is 24/7 beschikbaar.

Over the world...

sample

Biyang products are available all over the world.

Bestellen en leveren via de webshop voor particuliere klanten en winkels.

Vraag naar de dealer voorwaarden!

Contact

sample

+31 6 15 87 79 24
+31 183 62 16 56

sampleinfo@biyang.nl

             Dikkertje Dap 9

             4207WB GORINCHEM

What customers say...

Biyang pedals will surely fool you in a blind test with pedals costing 3 times as much. The Biyang Tri Reverb and the Overdrive pedals sound better than so many boutique pedals. Word is now getting out, and people who've tried them give rave reviews. If they had picked a better sounding company name they'd be bigger than god.

---

I am thrilled with this box. It is very easy to get it sound good! It is always in my effects chain. This box and the TS-9 are like colouring pensils to me, they just colour the sound in for me leaving the original tone of the guitar/amp intact. 

---